BẢNG ĐÁNH GIÁ VIỆC TÁI MỞ CỬA TRƯỜNG

SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT VACCINES PROVIDED

Nhóm của chúng tôi làm việc cật lực để đảm bảo rằng các học sinh, nhân viên và cộng đồng giữ được sự an toàn khi chúng tôi hoạch định việc tái mở cửa trường. Quí vị có thể biết nhiều hơn về những gì học khu đang thực hiện để vượt trên và ra ngoài những đề nghị và yêu cầu của địa phương, tiểu bang, và liên bang tại đây.


*AAB (Trên và Ra Ngoài) Chỉ ra Điều Kiện mà không được các tổ chức của Địa Phương, Tiểu Bang hay Liên Bang Yêu Cầu

*SSA (Trường An Toàn cho Tất Cả) Chỉ ra Thước Đo được chỉ định về vấn đề các Trường An Toàn trong Mọi Kế Hoạch của Thống Đốc

THÔNG BÁO

 • Kế Hoạch Sức Khoẻ và An Toàn:

  • Đã công bố (SSA) ĐÃ HOÀN TẤT

  • Các Video và trang mạng đã công bố (SSA) ĐÃ HOÀN TẤT

  • Các Thủ Tục Truy Tìm Dấu Vết (SSA) ĐÃ HOÀN TẤT

 • Thực Hành Nâng Cao Sức Khoẻ (Phòng Chủng Ngừa Cúm) (SSA) ĐÃ HOÀN TẤT

 • Bảng Đánh Giá của SCUSD về các ca dương tính/lây nhiễm (SSA) ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Vấn Đề Thông Báo (Communication FAQs) SẮP CÓ

AN TOÀN TRƯỜNG

 • Danh Sách Kiểm Tra Hằng Ngày ĐÃ HOÀN TẤT

 • Vật tư và thủ tục của Phòng Chăm Sóc tại mỗi trường ĐÃ HOÀN TẤT

 • Đánh giá các trường của bên Thứ Ba (AAB) ĐÃ HOÀN TẤT

 • Các lớp học được chuẩn bị cho việc giãn cách xã hội/hạn chế sử dụng các đồ vật chung ĐÃ HOÀN TẤT

 • Lịch Khử Trùng Hằng Ngày ĐÃ HOÀN TẤT

 • Tấm Chắn Kính Trong Suốt:

  • Các Địa Điểm Phòng Hành Chánh ĐÃ HOÀN TẤT

  • Việc Kiểm Tra một: một cho học sinh ĐÃ HOÀN TẤT

  • Quầy Thư Viện ĐÃ HOÀN TẤT

  • Các quầy ăn và phòng đa năng ĐÃ HOÀN TẤT

 • Bảng chỉ dẫn và những trụ cản:

  • Bản đổ chỉ dẫn cung cấp cho mỗi trường ĐANG TIẾN HÀNH

  • Trụ cản cho luồng người đông đúc ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Vấn Đề An Toàn Trường (Site Safety FAQs) SẮP CÓ

THÔNG GIÓ

 • Các máy HVAC:

  • Tái lập chương trình để chạy liên tục (AAB) ĐÃ HOÀN TẤT

  • Mở để nhận luồng không khí bên ngoài (AAB) ĐÃ HOÀN TẤT

  • Đã thay những bộ lọc theo tỉ lệ MERV cao nhất có thể (AAB) ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Vấn Đề Thông Gió (Ventilation FAQs) SẮP CÓ

VỆ SINH

 • Tắt Các Máy Sấy Khô Tay ĐÃ HOÀN TẤT

 • Tắt Các Trụ Nước Uống ĐÃ HOÀN TẤT

 • Các dòng nước xả ĐÃ HOÀN TẤT

 • Xà Phòng Rửa Tay và/hay Chất rửa tay khô có cồn trong tất cả các lớp học và những nơi sử dụng chung ĐÃ HOÀN TẤT

 • Giấy lau mặt trong tất cả các lớp học và những nơi sử dụng chung ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Vấn Đề Vệ Sinh (Hygiene FAQs) SẮP CÓ

CHUẨN BỊ CHO CÁC NHÂN VIÊN

 • Tất cả các nhân viên nhận được sự tiếp cận tới Hour Zero Training ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Việc Đào Tạo (Training FAQs) SẮP CÓ

XÉT NGHIỆM

 • Việc xét nghiệm có sẵn cho tất cả nhân viên tại các Địa Điểm Xét Nghiệm Cộng Đồng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento ĐÃ HOÀN TẤT

 • Xét nghiệm tại chỗ theo định kỳ của SCUSD ĐÃ HOÀN TẤT

 • Tiến trình việc báo cáo ca Xét Nghiệm Dương Tính ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Việc Xét Nghiệm (Testing FAQs) SẮP CÓ

KIỂM TRA SÀNG LỌC

 • Các thủ tục Kiểm Tra Sức Khoẻ ĐÃ HOÀN TẤT

 • Cách thức để các vị khách hoặc những người không nhất thiết đến các trường của SCUSD ĐÃ HOÀN TẤT

 • Dụng cụ kiểm tra thân nhiệt tại mỗi trường

  • Cầm tay ĐÃ HOÀN TẤT

  • Dụng cụ Quét Nhiệt Kế ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Việc Kiểm Tra Sàng Lọc (Screening FAQs) SẮP CÓ

KHẨU TRANG

 • Khẩu trang trong tất cả các lớp học và những nơi sử dụng chung ĐÃ HOÀN TẤT

 • Khẩu trang được yêu cầu cho mọi trình độ lớp (ngoại trừ miễn trừ vì lý do sức khoẻ) ĐÃ HOÀN TẤT


Những Câu Hỏi Thông Thường về Việc Đeo Khẩu Trang (Face Coverings FAQs) SẮP CÓ