LUB REOPENING DASHBOARD

SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT VACCINES PROVIDED

Peb pab pawg mob siab ua haujlwm los xyuas kom meej tias peb cov tub/ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua haujlwm, thiab cov neeg zej zog muaj kev nyab xeeb thaum peb npaj rov qhib dua. Koj mus nyeem tau ntxiv txog yam uas peb lub koog tsev kawm ntawv tab tom ua kom zoo tshaj plaws raws li cheeb tsam, lub xeeb, thiab tsoom fwv cov lus qhia thiab cov cai uas yuav tsum muaj ntawm no.


*AAB (Above and Beyond) Qhia txog ib yam uas tsis tseev kom muaj los ntawm Cheeb Tsam, Lub Xeev, lossis Tsoom Fwv Cov Uas Tsis Txuam Nrog

*SSA (Safe Schools for All) Qhia txog tus kev ntsuas uas qhia nyob rau haus Governor Txoj Kev Npaj Tsev Kawm Ntawv Kev Nyab Xeeb rau Txhua Tus

KEV SIB TXUAS LUS

 • Txoj Kev Npaj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb:

  • Luam Tawm (SSA) TIAV LAWM

  • Tso tawm cov videos thiab website (SSA) TIAV LAWM

  • Cov Txheej Txheem Tiv Tauj (SSA) TIAV LAWM

 • Cov Kev Txhawb Nqa Kev Noj Qab Haus Huv (Flu Clinic) (SSA) TIAV LAWM

 • SCUSD Lub Dashboard hais txog cov neeg muaj kab mob/nyob ze (SSA) TIAV LAWM


Communication FAQs YUAV MUAJ SAI SAI

TSEV KAWM NTAWV KEV NYAB XEEB

 • Daim ntawv tshuaj xyuas txhua hnub TIAV LAWM

 • Chav Saibxyuas Neeg Mob cov khoom siv thiab cov txheej txheem nyob hauv txhua lub tsev kawm ntawv TIAV LAWM

 • Kev tshuaj ntsuam cov tsev kawm ntawv los ntawm lwm tus sab nraud (AAB) TIAV LAWM

 • Cov chav kawm npaj rau kev nyob kom sib nrug deb/txwv tsis pub sib koom siv cov khoom TIAV LAWM

 • Daim ntawv qhia cov sijhawm tu tsev kom tsis txhob muaj kab mob txhua hhnub TIAV LAWM

 • Cov iav plexiglass uas muab coj los thaiv:

  • Cov chaw ua haujlwm nyob rau ntawm osfiv TIAV LAWM

  • Rau cov tub/ntxhais kawm ntawv kev ntsuam xyuas ib toj ib TIAV LAWM

  • Cov txee hauv chav qiv ntawv TIAV LAWM

  • Cov txee hauv chav noj mov TIAV LAWM

 • Cov paib taw qhia thiab cov ncej thaiv kev:

  • Muab cov paib taw qhia rau txhua lub tsev kawm ntawv TAB TOM UA

  • Cov ncej thaiv kev kom muaj kev mus los zoo rau cov neeg TIAV LAWM


Site Safety FAQs YUAV MUAJ SAI SAI

NQUS CUA TAWM

 • HVAC units:

  • Rov muab cov cav no kho dua kom khiav tsis tu ncua (AAB) TIAV LAWM

  • Qhib kom cov huab cua sab nraud los tau (AAB) TIAV LAWM

  • Hloov rau cov ntxaij MERV kom zoo tshaj plaws (AAB) TIAV LAWM


Ventilation FAQs YUAV MUAJ SAI SAI

KEV TU KOM MUAJ KEV NOJ QAB HAUS HUV

 • Kaw cov tshuab so tes kom qhuav TIAV LAWM

 • Kaw cov kais hauv dej TIAV LAWM

 • Tso dej ntws yaug TIAV LAWM

 • Muaj xab npum ntxuav tes thiab tshuaj Sanitizer nyob rau hauv txhua chav kawm thiab cov chaw uas zoo ib yam TIAV LAWM

 • Muaj ntaub so ntswg nyob rau hauv txhua chav kawm thiab cov chaw uas zoo ib yam TIAV LAWM


Hygiene FAQs

YUAV MUAJ SAI SAI

NPAJ PEB COV NEEG UA HAUJLWM

 • Txhua tus neeg ua haujlwm tau txais kev nkag mus rau hauv kev cob qhia Hour Zero Training TIAV LAWM


Training FAQs

YUAV MUAJ SAI SAI

KEV KUAJ KAB MOB

 • Muaj kev kuaj kab mob rau txhua tus neeg ua haujlwm ntawm Sac County Cov Chaw Ntsuam Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv TIAV LAWM

 • SCUSD kev ntsuam xyuas tsis tu ncua ntawm tsev kawm ntawv TIAV LAWM

 • Tus Txheej Txheem Tshaj Tawm Kev Tshuaj Xyuas tias Muaj Mob TIAV LAWM


Testing FAQs

YUAV MUAJ SAI SAI

KEV TSHUAJ XYUAS

 • Cov txheej txheem tshuaj xyuas kev noj qab haus huv TIAV LAWM

 • Cov cai rau cov neeg tuaj rau ntawm tsev kawm ntawv lossis cov neeg uas tsis tseem ceeb nyob hauv SCUSD cov tsev kawm ntawv TIAV LAWM

 • Cov cuab yeej siv los ntsuas seb ib ce kub licas nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv

  • Handheld TIAV LAWM

  • Thermal Scanning TIAV LAWM


Screening FAQs

YUAV MUAJ SAI SAI

NPOG QHOV NCAUJ

 • Npog qhov ncauj nyob rau hauv txhua chav kawm ntawv thiab cov chaw uas zoo ib yam TIAV LAWM

 • Kev npog qhov ncauj yuav tsum muaj rau txhua qib kawm ntawv (tshwj kev mob nkeeg uas tau txais kev zam) TIAV LAWM


Face Coverings FAQs

YUAV MUAJ SAI SAI